تسویه حساب لحظه ای

یکی از دیگر از مزیات های استفاده از خدمات +Pay تسویه حساب لحظه ای با فروشگاه های با سابقه است. بدون توجه به مبلغ مانده حساب، بعد از واریز از بانک، دستور پرداخت پایا به حساب شما صادر می شود. 

 نحوه پرداخت

  • فروشگاه های با سابقه 3 ماهه تسویه فوری
  • فروشگاه های جدید حداکثر 4 روز کاری

 

برای شروع ابتدا ثبت نام فرمایید...

ثبت نام