انتقال کلیه درگاه های پارسیان به سیستم شاپرک

از تاریخ 21 اردیبهشت 1393 کلیه تراکنش های پارسیان به سیستم شاپرک انتقال پیدا کرده است. ممکن است تا ساعت 19 روز 21 اردیبهشت اختلال وجود داشته باشد.